20 kg üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI

Satıcı Unvanı: DALGIÇOĞLU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı Mersis No: 0268092455400001

Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: Petek Hatice DALGIÇOĞLU ÖZTÜRK

Satıcı İnternet Adresi: dalgicoglu.com

Satıcı Adres: 150 Evler Mah. Türkel Minibaş Cad. 12. Sok. No: 1 Ayvalık / Balıkesir

Satıcı Telefon: +90 (266) 312 59 11

Satıcı E-mail: [email protected]

1.2 – ALICI

Alıcı Ad-Soyad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Alıcı T.C: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alıcı Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alıcı Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alıcı E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün ve kapsamı belirtilen hizmetin, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1 – Sözleşme konusu ürün _ _ _ _ _ adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.2 – Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.3 – Sözleşme bedeli taraflarca _ _ _ _ _ türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, _ _ _ _ _ gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.

Teslim adresi:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:

İfa Adresi:

Küçükköy Mah. Hürriyet Cad. 1 Sok. No: 3, Sarımsaklı Plajlar Mevki, Ayvalık / Balıkesir

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Sözleşme konusu ürünün teslimatına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Teslimat ve hizmetin ifası, sözleşme bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 30 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan _ _ _ _ _ gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat ve ifa yükümü ortadan kalkar.

Fatura, ürünlerin teslimi ve ifa esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

MADDE 6 – ALICININ VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen ürüne ilişkin temel özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz verdiğini taahhüt eder. Alıcı sözleşme konusu ürünü teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden geçirmelidir. Eğer teslim almadan önce muayene yapılmaz ise, ayıplı ürünlere ilişkin sorumluluk kendisine aittir. 3/4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, ürünün belirtilen özelliklerine uygun ve mevcut ise garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.

MADDE 7 – HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

MADDE 8 – AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.

Alıcı taraf, teslim aldığı ürünü makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.

Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.

Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.

Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.

Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.

MADDE 9 – MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması yeterlidir.

Alıcı teslim aldığı taşınır malı, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir, aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikâmetgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


1000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 60 TL İndirim, Kupon Kodu: AYVALIK

Belerima

Design by Belerima